Styret i Svalbards miljøvernfond prioriterer opprydding av marin forsøpling, og gir nesten 5 millioner kroner til dette ved årets første tildeling. Mange av prosjektene går også på effekter knytta til klimaendringer.

Formålet med fondet er å beskytte og bevare Svalbards kulturminner og villmarksnatur, gjennom både økt kunnskap og konkrete tiltak. Samtidig gis det også støtte til prosjekter som bidrar til miljøvennlig nærings- og samfunnsutvikling, i tråd med de politiske målsettingene for Svalbard og fondets formål.

Marint søppel
Marint søppel har stort fokus på verdensbasis om dagen, og det gjenspeiles i vårens søknadsrunde. Styret har valgt å prioritere disse søknadene høyt i år og gir støtte til hele 7 prosjekter.

AECO får 1,8 millioner kroner for å sette i gang et større prosjekt for å redusere bruk av engangsplast på ekspedisjonskipene og for å videreutvikle søppelrydding av deltakere på ekspedisjonstoktene.

Videre er det 4 rene søppelryddingsprosjekter som alle får støtte; fortsettelse av Prosjekt Isfjorden i regi av Aktiv i friluft, fortsettelse av søppeltoktene til Polarflokken barnehage og to søppelryddingsprosjekt knyttet til henholdsvis Sørkapp og Van Mijenfjorden.

Longyearbyen lokalstyre får støtte på nesten en million til å dekke sine utgifter til håndtering og sortering av all strandsøppel når det er kommet til Longyearbyen.

Reiseliv og friluftsliv
Reiselivet er et satsningsområde for Svalbard, og for fondet er det viktig at dette ikke går på bekostning av den sårbare naturen i øyriket. Visit Svalbard får nesten 2 millioner kroner til å tilrettelegge for miljøvennlig reiseliv og friluftsliv i Longyearbyen og langs kysten mot Bjørndalen, herunder skilting, vindskjul og toaletter. LOFF får bidrag til å sette opp benker i Longyearbyen.

Statsbygg får også støtte til en lekepark i forbindelse med det nye boligområdet i Gruvedalen. Styret har forventinger om at dette kan bli en lekeplass med gode kvaliteter for unger i hele Longyearbyen.

Avfallshåndtering
Polar Permaculture Solutions får støtte til å sette i gang et forprosjekt for å se på muligheten til å bruke organisk avfall til biogassproduksjon og dyrking av urter og grønnsaker.

Longyearbyen lokalstyre og Telenor Svalbard AS får støtte til å rydde opp i gamle kabler i Longyearbyen som ikke lenger har en funksjon. Gamle kabler er visuelt skjemmende, de kan påføre dyr i Longyearbyen og nærområdet lidelser og enkelte typer kabler kan også medføre forurensning.

Kulturminner
Svalbards miljøvernfond er en viktig bidragsyter til ivaretakelse av kulturminnene på Svalbard, og i år gis det blant annet støtte til å gjennomføre en tilstandsvurdering av Amundsenmasta i Ny-Ålesund. Kings Bay får også støtte til å restaurere museumshytta. Videre gis det midler til fullføring av museet på Bjørnøya, et prosjekt i regi av Svalbard museum.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS ønsker å avklare mulighetene for å ta vare på daganlegget i Gruve 2B. Det gis også støtte til å undersøke bevaringsforholdene til tekstiler i gamle hvalfangergraver med ny teknologi. Klimaendringene fører til raskere nedbrytning av tekstiler i graver, og det er derfor viktig å få gjennomført dette.

Informasjonstiltak
Svalbard museum og Nasjonalparksenteret får kr 250 000,- til å utarbeide skisser til utstillinger i det planlagte nasjonalparksenteret, mens Basecamp Spitsbergen AS får kr 50 000 til tavler og kart til fuglereservatet på Kapp Linnè.

Forvaltningsrelevant forskning er viktig
Det har også denne gangen kommet mange søknader om støtte til ulike forskningsprosjekter, og styret prioriterer prosjekter med stor forvaltningsrelevans for Svalbard.

NGI får kr 700 000,- til å vurdere permafrost som geologisk barriere på Svalbard. Akvaplan – NIVA får kr 600 000,- å undersøke den biologiske miljøhelsetilstanden i Adventfjorden, som et supplement til tidligere vannkvalitetsundersøkelser av fjorden.

Wageningen Marine Research får midler for å studere forekomsten av fremmede arter i strandsonen. Dette prosjektet vil kunne gi svar på om turisme og ilandstigning på strender fører med seg nye arter, og om de som følge av klimaendringer vil kunne etablere seg.

NMBU får støtte til for å se på om ulikt jakttrykk i de lettest tilgjengelige jaktområdene kontra de som ligger lenger unna kan ha negative effekter på bestanden, mens Norsk Polarinstitutt får støtte til å skaffe mer kunnskap om østmarkmus og parasitter.

Neste tildelingsrunde - nye muligheter!
Tildelingsrunde nummer 23 blir høsten 2018, og vil bli vesentlig mindre enn denne vårens svært høye tildeling. Svalbards miljøvernfond minner om at alle som søker om støtte må oppfylle kravene som er satt til innhold i søknaden. Nødvendige tillatelser skal foreligge før det søkes om støtte. Det er også viktig at det kan vises til en klar miljøgevinst i tråd med føringene for fondet.

Potensielle søkere oppfordres til å ta kontakt med sekretariatet for drøftinger rundt prosjektideer og eventuell veiledning i søknadsprosessen i god tid før neste søknadsfrist 15. september 2018.

Tilsagnsbrev
Alle søkere får tilsendt brev med vedtak og eventuelle vilkår. Søkere som mottar støtte skal levere aksept av vilkår og eventuelt oppdatert budsjett med finansieringsplan gjennom elektronisk søknadssenter.

For fullstendig oversikt over vårens tildeling vises det til vedlagte liste. Vi tar forbehold om feil i oppsummeringen på nåværende tidspunkt.

Mer informasjon:

  • Heidi Eriksen (rådgiver, sekretariat) tlf. 79 02 43 51 
  • Morten Ruud (styreleder) tlf. 979 53 315