Svalbards miljøvernfond har inntil 9 millioner kroner disponibelt til prosjektstøtte høsten 2018.

Formål

Svalbards miljøvernfonds formål er å sikre at Svalbards særpregede villmarksnatur og de unike kulturminnene blir tatt vare på som grunnlag for opplevelse, kunnskap og verdiskapning. Tilreisende til Svalbard betaler en miljøavgift og inntektene fra avgiften tilfaller Svalbards miljøvernfond. Fondet får også sine inntekter fra avgift for jakt- og fiskekort, gebyrer og tvangsmulkt etter Svalbardsmiljøloven. 

Hva kan fondsmidlene brukes til?

Fondets midler kan bare brukes til tiltak på Svalbard som har til formål å beskytte miljøet gjennom vern og sikring av naturmiljø, kulturminner og kulturmiljø, og til prosjekter med opplærings- og informasjonsformål, jf. § 2 i vedtektene for fondet og forskrift om tilskudd fra Svalbards miljøvernfond.

Prioriteringer for 2018

  • Prosjekter som fremmer bærekraftig reiseliv, rekreasjon og opplevelse rundt de større lokalsamfunnene i Isfjordområdet i tråd med miljømålene for Svalbard
  • Prosjekter som sikrer kunnskap om klimaendringens virkning for naturmiljøet og kulturminner, og klimaendringenes betydning for sårbarheten for ferdsel og annen lokal påvirkning
  • Prosjekter som fremmer tiltak for å ivareta kulturminner, med særlig vekt på prosjekter som sikrer kulturminner som er utsatt for effektene av klimaendringer
  • Prosjekter som bidrar til å utvikle nye formidlingsformer og spre miljøinformasjon samt øke kunnskap om Svalbards natur- og kulturmiljø blant fastboende, barn og unge og tilreisende
  • Prosjekter som ivaretar natur- og kulturmiljøet gjennom byutvikling, klimatilpasning, avfallsrydding samt forebygging og reduksjon av forurensning, avfall og marin forsøpling
  • Prosjekter som bidrar til lavutslippsløsninger og reduksjoner i klimagassutslipp som følge av virksomhet på Svalbard
  • Prosjekter som bidrar til å bedre kunnskapsgrunnlaget for forsvarlig høsting av de levende naturressursene og mulighetene for lokal bruk av matressursene på Svalbard

Kunnskapsbehov

Norsk Polarinstitutt har laget en oversikt over kunnskapsbehov på Svalbard for miljøforvaltningen. Oversikten ajourføres årlig og finnes på www.npolar.no/no/kunnskapsbehov.

Hvem kan søke?

Privatpersoner, bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter kan søke om tilskudd fra Svalbards miljøvernfond. Søkere oppfordres til å ta kontakt med sekretariatet ved behov for veiledning i søknadsprosessen.

Søknad

Søknad skal leveres gjennom elektronisk søknadssenter. Søkere må opprette en profil i søknadssenteret for å få tilgang til søknadsskjema. Det er viktig at alle nødvendige tillatelser og vedlegg sendes inn samtidig med søknaden. Mer informasjon om søknadssenteret: www.miljovernfond.no

Spørsmål rettes til sekretariatet for Svalbards miljøvernfond på telefon 79 02 43 51 / 79 02 43 00 eller e-post: firmapost@sysselmannen.no 

Det tas forbehold om Stortingets godkjenning av budsjettet.

For English applicants

Please read the advertisement in English at www.miljovernfond.no (English flag)

Søknadsfrist: 15. september 2018.