Svalbards miljøvernfond har mottatt 72 nye søknader om støtte til miljøvernprosjekter på Svalbard. Det totale søknadsbeløpet er på 39,1 millioner kroner.

Fristen for å søke om tilskudd gikk ut 15. september og det er stor variasjon i type tiltak og søknadsbeløp. Felles for prosjektene er at de direkte eller indirekte skal bidra til å beskytte og bevare naturmiljø og kulturminner på Svalbard som grunnlag for opplevelse, kunnskap og verdiskaping og samtidig ivareta de høye miljømål som er satt for Svalbard.

Det er et rekordstort beløp fondet har disponibelt til prosjektstøtte i 2018, hele 25 millioner kroner. I vår ble det gitt tilsagn om totalt 15,6 millioner kr, og til høsten har en inntil 9 millioner tilgjengelig.

Behandlingen av søknadene er igang og søknadene skal til faglig vurdering hos Sysselmannen, Riksantikvaren (kulturminner) og Miljødirektoratet (miljøvern). For å få tildelt støtte er det viktig at søknadene oppfyller nødvendige kvalitetskriterier og er i tråd med formål og prioriteringer for 2018.

Styret i Svalbards miljøvernfond vedtar hvilke søknader som får tilsagn om støtte. Tildelingen offentliggjøres i styremøte 22. november.

Vedlagt en oversikt over søkere, prosjekter, søknadsbeløp og totale prosjektkostnader. Alle søknader er offentlig tilgjengelige. For innsyn kan en benytte innsynsløsningen i søknadsportalen eller be om ordinært innsyn ved henvendelse til Sysselmannen. Det tas forbehold om feil i oversikten på dette tidspunkt.