Styret i Svalbards miljøvernfond gir i høst store summer til skilting i Longyearbyen, forskning på effekter av reiseliv og utredning av geotermisk lagring av fornybar energi.

Formålet med fondet er å bidra til å beskytte og bevare Svalbards kulturminner og villmarksnatur, gjennom både økt kunnskap og konkrete tiltak. Ved høstens tildeling er det gitt midler til en rekke ulike tiltak og prosjekter innen kulturminner, reiseliv, energiøkonomisering, søppelrydding, tiltak for barn og unge, og forvaltningsretta forskning. Styret ønsker at fondets midler skal gå til prosjekter som gir konkrete resultater. Det var denne gangen søkt om mange gode prosjekter, og det måtte foretas harde prioriteringer.

Effekter av reiselivet på Svalbard

I en kronikk i Svalbardposten våren 2018 etterlyste styret mer forskning på effekter av turisme og ferdsel. Dette har blitt lagt merke til, og fondet fikk i høst inn flere søknader som omhandlet dette temaet. Visit Svalbard, NINA, og AECO skal samarbeide om tre prosjekter, og får til sammen en million kroner for å se på effekter av turisme.

AECO får videre midler til prosjektene «Guidelines for vegetasjon og kulturminner» og «Guidelines og informasjon til fritidsbåter». Visit Svalbard får 1,5 millioner kroner til skilting i Longyearbyen.

Fortsatt behov for rydding av marint søppel

Opprydding av marin forsøpling ble høyt prioritert ved vårens tildeling, og også i høst ønsker styret å bruke midler på dette. Aktiv i friluft får derfor kr 500 000 til å fortsette sitt arbeid med søppeltokt.

Viktig å ta vare på kulturminnene på Svalbard

Store norske ønsker å fortsette sikringen av taubanebukker, restaurere Svenskebrakka på Hotellneset og sette i stand Taubanesentralen, og får til sammen nærmere to millioner til disse tre prosjektene.

UNIS får midler til å gjennomføre en vitenskapelig og forvaltningsretta dokumentasjon av den svensk-russiske gradmålingsekspedisjonens stasjon Konstantinovka i Gåshamna i Hornsund.

Forskning

Styret har gitt tilsagn til seks forskningsprosjekter med til sammen 1,5 millioner kroner. Det gjelder blant annet et prosjekt som se på hvor ringgåsa hekker, en undersøkelse på spredning og miljøeffekter av marine drivstoff, og en undersøkelse på naturlige konsentrasjoner av ulike stoffer i løsmasser i Longyearbyen.

Friluftsliv

Camp Svalbard søker midler til å kjøpe inn utstyr som telt, ovner osv. Dette vurderes som et godt holdningsskapende tilbud for ungdom, og de får kr 294 000.

ENØK-tiltak og miljøsertifisering

Flere fikk også i høst støtte til energiøkonomiserende tiltak. I følge retningslinjene kan ENØK-tiltak i utgangspunktet støttes med 15 % av eksterne kostnader.

Unntak kan gjøres ved utprøving av ny teknologi hvor det er usikkerhet om effekten på Svalbard. Longyearbyen Lokalstyre ønsker til å utrede geotermisk lagring i grunnen under permafrosten. Dette ses på som et nytt og banebrytende prosjekt, og de får en million kroner. Dette kan være med på å gi viktig kunnskap knyttet til framtidige energiløsninger for Longyearbyen.

Neste tildelingsrunde - nye muligheter!

Neste tildelingsrunde blir våren 2019. Svalbards miljøvernfond minner om at alle som søker om støtte må oppfylle kravene som er satt til innhold i søknaden. Nødvendige tillatelser skal foreligge før det søkes om støtte. Det er også viktig at det kan vises til en klar miljøgevinst i tråd med føringene for fondet.

Potensielle søkere oppfordres til å ta kontakt med sekretariatet for drøftinger rundt prosjektideer og eventuell veiledning i søknadsprosessen før neste søknadsfrist 1. februar 2019.

Tilsagnsbrev

Alle søkere får tilsendt brev med vedtak og eventuelle vilkår. Søkere som mottar støtte skal levere aksept av vilkår og eventuelt oppdatert budsjett med finansieringsplan gjennom elektronisk søknadssenter.

For fullstendig oversikt over vårens tildeling vises det til vedlagte liste. Vi tar forbehold om feil i oppsummeringen på nåværende tidspunkt.

Mer informasjon:

  • Heidi Eriksen (rådgiver, sekretariat) tlf. 79 02 43 51
  • Morten Ruud (styreleder) tlf. 979 53 315