Fondet har hatt betydelige virkninger for forvaltningen av naturmiljø og kulturminner på Svalbard, og særlig hva gjelder å fremskaffe kunnskap

I forbindelse med 10-årsjubileet til Svalbards miljøvernfond ønsket KLD en evaluering av måloppnåelsen til Svalbards miljøvernfond. Oppdraget ble gitt til Multiconsult, og de har nå levert sin rapport.

Evalueringen viser at Svalbards miljøvernfond har hatt betydelige virkninger for forvaltningen av naturmiljø og kulturminner på Svalbard innenfor de temaer som er nevnt i Svalbardmiljølovens § 98, og særlig hva gjelder å fremskaffe kunnskap.

Fondet har særlig bidratt til å styrke kunnskapsnivået hos tilskuddsmottakere og for miljøforvaltningen på Svalbard. De mest konkrete virkningene har vært innen kulturminnevern, men det har også vært gjennomført en rekke konkrete lokale tiltak av betydning for miljøet.

Bredden i typen tiltak og av tilskuddsmottakere innebærer at et stort antall personer på Svalbard og andre steder har fått et forsterket forhold og engasjement til Svalbard og miljø- og kulturminneutfordringene der.

Men fondet har i begrenset grad bidratt til å oppfylle de to overordnede formål i svalbardmiljøloven og fondets egne vedtekter:

  • Opprettholde et tilnærmet uberørt miljø på Svalbard når det gjelder sammenhengende villmark, landskap, flora, fauna og kulturminner.
  • Bidra til å sikre at Svalbards særpregede villmarksnatur bevares som grunnlag for opplevelse, kunnskap, og verdiskaping.

I rapporten gis det en rekke anbefalinger knyttet til fondets virksomhet og forslag til vurderinger av betydning for fondets videre virksomhet. Dette er noe styret kommer til å arbeide med i tida som kommer.