Hopp til innhold

Resultat - Rapporter

Resultater av prosjekter Svalbards miljøvernfond har gitt støtte skal være konkret, lett tilgjengelig, bli formidlet til publikum og gjengi hvordan resultatene av prosjektet skal kunne anvendes. 

Det legges stor vekt på at resultatene fra prosjekter blir formidlet på en hensiktsmessig og forståelig måte. Det er viktig at alle miljøvern- og kulturminneprosjekt blir synlig for publikum.

På denne siden er alle rapporter publisert. I menyen til høyre kan dere søke etter prosjekter innen ulike organisasjoner, spesifikke prosjekt, prosjektledere, tema osv. I rapportarkivet er det oversikt over alle rapporter fra prosjekter med støtte fra miljøvernfondet.

For fullstendig oversikt bruk søkefunksjonen både på denne forsiden og i rapportarkivet til høyre på denne siden.

Søkeresultat

Søket gav 116 treff


Spredning og miljøeffekter av marine drivstoff ved uhellsutslipp i Arktiske farvann

I ARCTICFUELS-prosjektet har en studert effekten av vann-løste komponenter av tre marine drivstoff (MGO500, MGO1000 og IFO-LS) på utvikling av torskembryo og -larver.


Status for revens lille bendelorm på Svalbard

Dvergbendelorm ble ikke observert verken hos østmarkmus eller hos hunder i Longyearbyen. Derimot ble smittede rever obersvert både i nærheten av Longyearbyen og på Hopen


Svalbardrypenes jaktstatistikk

Prosjektet «Svalbardrypenes jaktstatistikk» har hatt som mål å avdekke årsakene til at fellingstall fra jaktstatistikk viser andre trender for bestandsutviklingen enn overvåkingsdata for svalbardrype.


Kull som geosorbent for miljøgifter

Undersøkelser utført av Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) har vist at jorda i deler av Barentsburg og Pyramiden inneholder svært høye konsentrasjoner av polyklorerte bifenyler (PCB). Undersøkelser utført av Akvaplan-niva har vist at forurensning på land har spredt seg til det marine miljø.


Blir det is på Isfjorden i år?

Prosjektet har gitt verdifulle data om tidevann, havstrømmer, hydrografiske endringer i vannsøylen og innstrøm ing av varmt atlantisk vann til Isfjorden om vinteren. Videre har dataene gitt innsyn i hvordan dette påvirker isforholdene i Isfjorden og de islagte sidefjordene, hvor ferdsel på sjøis er vanlig med skuter.


KLIMA, ISBJØRN OG FUGL -oppfølgingsstudie

Dette en oppfølgingsstudie av et tidligere prosjekt støttet av Svalbards miljøvernfond (SMF), som handler om isbjørnenes effekt på fugl i at arktisk klima i endring.


Miljøvennlige energiløsninger i arktiske strøk

Prosjektet er en mulighetsstudie som ser på hvilke miljøvennlige løsninger som kan benyttes på forskjellige installasjoner og utstyr plassert i avsidesliggende arktiske områder som ikke er tilkoblet strømnettet ("off-grid").


Drifting fast or crawling slow?

Specific goal of this project was to find how the Prins Karl Forlandet is colonised with the two contrasting species of Gammarus.


Ringhorndalen del 2: Opprinnelse og postglasial historie av en høy-arktisk oase

– den første vellykkede koloniseringen av Svalbard etter siste istid?


PFAS in eggs of Arctic breeding geese

PFASs was detected in all eggs of barnacle geese, however these concentrations were very low and are representative of terrestrial feeding species.